شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران

railway

انجام كليه اموراداری، ماشين نويسی و تايپ واحدهای مركزی راه آهن

-کارفرما: ادره كل تداركات شركت راه آهن جمهوري اسلامی ايران

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 1381/06/01  لغایت 1383/03/31 با انعقاد سه فقره قرارداد از سوی اداره کل تدارکات شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت واگذار گردیده است.

انجام امور خدماتي و پشتيباني فنی

-کارفرما: اداره كل ارتباطات و علائم الكتريكي راه آهن جمهوري اسلامي ايران

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 1384/08/01 لغایت 1389/02/31 با انعقاد سه فقره قرارداد ازسوی اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت واگذار گردیده است.

 

انجام امور مربوط به سیر و حرکت ( رئیس قطاری باری ، سرمانورچی ، مانورچی و سوزنبان ) در کلیه مناطق راه آهن در سرتاسرکشور

-کارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 1386/03/06 به مدت یکسال  با انعقاد قرارداد به شرکت واگذار گردیده که با بکار بردن مهارتهای فنی ، علمی و تخصصی خدمات موضوع قرارداد را انجام دهد.

انجام امور مربوط به سیر و حرکت ( امور ترافیک ” مسئول و متصدی ترافیک ، رئیس و معاون ایستگاه  ، کنترل و CTC ” ، شماره بردار و نگهبان ایستگاههای تحت پوشش علائم RC   و CTC سوزنبان ) در کلیه مناطق راه آهن در سرتاسرکشور

-کارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 1386/03/06 به مدت یکسال با انعقاد قرارداد به شرکت واگذار گردیده که با بکار بردن مهارتهای فنی ، علمی و تخصصی خدمات موضوع قرارداد را انجام دهد.

انجام امور مربوط به سیر و حرکت  ( لکوموتیوران )  در کلیه مناطق راه آهن در سرتاسرکشور

-کارفرما: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 1386/03/06 به مدت یکسال  با انعقاد قرارداد به شرکت واگذار گردیده که با بکار بردن مهارتهای فنی ، علمی و تخصصی خدمات موضوع قرارداد را انجام دهد.

 

شركت حمل و نقل ریلی رجاء

انجام امور مربوط به فعاليتهاي پشتيباني ( اداری ، مالی ) حمل و نقل ريلي مسافري

-کارفرما: شركت حمل و نقل ریلی رجاء

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 1385/06/01 لغایت 1386/05/31 با انعقاد قرارداد به شرکت واگذار و پس از خاتمه دوره مندرج در قرارداد و تا کنون  با افزایش  مدت و مبلغ ،  قراردا فیمابین به دفعات تمدید و در آخرین تمدیدیه خاتمه قرارداد 1394/10/30 تعیین گردیده است.

انجام خدمات نظافت، شستشو، آبدارخانه و فضای سبز

-کارفرما: اداره کل تعمیر و نگهداری شركت حمل و نقل ریلی رجاء

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 1386/12/01 لغایت 1387/12/29 با انعقاد قرارداد به شرکت واگذار و پس از خاتمه دوره مندرج در قرارداد و با رعایت 25% مدت و مبلغ قرارداد تمدید گردیده است.

انجام خدمات نظافت و اداره امورآبدارخانه های ساختمان مرکزی و معاونت اجرائی

-کارفرما: اداره کل امور اداری و منابع انسانی شركت حمل و نقل ریلی رجاء

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 1388/03/01 لغایت 1389/02/31 با انعقاد قرارداد به شرکت واگذار گردیده است.

 شرکت راه آهن حمل ونقل 

انجام عملیات جمع آوری محمولات توشه و خرده بار از سطح شهر تهران بزرگ و صدور بارنامه و نیز توزیع محمولات وارده به انبار توشه راه آهن در سطح تهران

-کارفرما: شرکت راه آهن حمل ونقل

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 1386/04/06 لغایت 1387/03/31 با انعقاد قرارداد به شرکت واگذار و قرارداد مذکور در سال های بعد و تا پایان مهرماه 1391 بصورت قرارداد جدید یا بر حسب مورد با صدور الحاقیه تمدید  گردیده است. محاسبه حق الزحمه  بر اساس تناژ بار محاسبه می گردید.

 انجام عملیات تخلیه و بارگیری محمولات وارده توشه و خرده بار از واگن و تخلیه و بارگیری واگنهای توشه قطارها ی بین المللی ترکیه

-کارفرما: شرکت راه آهن حمل ونقل

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 1386/04/06  لغایت 13895/12/29 با انعقاد قرارداد به شرکت واگذار و قرارداد مذکور در سال های بعد و تا پایان سال جاری (1394)  بصورت قرارداد جدید یا بر حسب مورد با صدور الحاقیه تمدید گردیده است. محاسبه حق الزحمه  بر اساس تناژ بار محاسبه می گردد.

11-2-8- انجام خدمات اداری و عمومی طرح تکمیل اکتشافات تجهیز معدن ذغال سنگ پروده4 طبس

 

 

اداره كل پشتيباني وزارت آموزش و پرورش

انجام خدمات اداري و مالی

-کارفرما:  معاونت تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 01/01/1382  لغایت  29/12/1382 و از تاریخ 08/01/1383 لغایت تاریخ 30/12/1383 با انعقاد دو فقره قرارداد از سوی معاونت تربیت بدنی و تندرستی  وزارت آموزش و پرورش  به شرکت واگذار گردیده است.

انجام امور تايپ و ماشين نويسي و خدمات اداري

-کارفرما:  اداره كل پشتيباني وزارت آموزش و پرورش

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 1382/01/01  لغایت 1382/12/29 و از تاریخ 1383/06/01 لغایت 1383/12/30 با انعقاد دو  فقره قرارداد از سوی اداره کل پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش  به شرکت واگذار گردیده است.

پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی 

انجام خدمات نظافت و نگهبانی

-کارفرما: پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 1386/02/01 لغایت 1387/01/31 با انعقاد قرارداد به شرکت واگذار گردیده است.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

انجام خدمات اداری و عمومی طرح تکمیل اکتشافات تجهیز معدن ذغال سنگ پروده4 طبس

-کارفرما:  شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 1387/01/01 لغایت 1387/12/29 با انعقاد قرارداد به شرکت واگذار گردیده است.

دانشگاه هنر

انجام خدمات آبدارخانه و نظافتی و بهداشتی 2مرکز و خوابگاههای دانشگاه

-کارفرما: دانشگاه هنر

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 1389/05/01 لغایت 1390/04/31 با انعقاد قرارداد به شرکت واگذار و تا 1390/05/31 تمدید گردیده است.

سازمان انرژی های نو ایران “سانا”

ارائه خدمات مشاوره در خصوص قوانین و مقررات حقوقی بین المللی در زمینه فعالیتهای آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر (ایرنا)، تفاهم نامه ها و ارائه سایر خدمات مرتبط با استفاده از کارشناسان خبره در زمینه فوق

-کارفرما : سازمان انرژی های نو ایران “سانا”

-اجرای عملیات فوق از تاریخ 1389/05/01 لغایت 1389/12/29 و از تاریخ 1390/01/01 لغایت 1390/12/29 و از تاریخ 1390/05/15 لغایت 1392/01/15 و  از تاریخ 1392/12/01 لغایت 1393/07/30 و از تاریخ 1393/06/08 لغایت  1394/08/05 و نیز از تاریخ 1394/09/07 لغایت 1395/09/06 با انعقاد شش ( 6 ) فقره قرارداد جداگانه به شرکت واگذار گردیده است.