1. طراحی سايت خانه الکترونيک در نيمه اول ۸۰
  2. راهبری سايت خانه الکترونيک شامل www.Homeelectronics.org (خاتمه یافته)
  3. فروشگاه On line (خاتمه یافته)
  4. ارائه اطلاعات فنی و مشابه يابی قطعات الکترونيکی بصورت رايگان (تا پایان سال ۱۳۸۵)
  5. خريداری توليدات شرکتهای خارجی از طريق اينترنت جهت تامين نيازهای داخلی (تا پایان سال ۱۳۸۵)
  6. ايجاد ارتباط بخش صنعت با کارشناسان فن
  7. راهنمای شناخت و اطلاعات فنی قطعات الکترونيکی (cook Book )